• Turizm

  Xinjiang'da pazarlar canl?l?kla dolu

  28.05.2019

  Tar?m Havzas?n? kapsayan vahada kurulan pazarlar her köy için çok önemli. 14 May?s günü Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin güneyinde yer alan Ka?gar kentine ba?l? Yopurga kasabas?nda pazar?n kurulma günüydü. Pazar?n giri?inde en çok göze çarpan Mehirgül Abdurusol'a ait olan rengarenk kuma?larla dolu tezgah?. Mehirgül, atalar?ndan kalan kuma? ticareti miras?n? devam ettirdi?i gibi, pazar?n geleneklerine de ayak uyduruyor.

  Xinjiang'?n güneyindeki bölgelerde bulunan her köy ve kasabada s?ras?yla haftada bir gün pazar düzenleniyor. Köyün dört bir yan?ndan gelen köylüler pazarda al??veri? yap?yor, güzel yemekleri tad?yor, pazar? gezerek kar??l?kl? temaslarda bulunuyor. Kadim ?pek Yolu güzergah?nda ticaretle u?ra?an tüccarlar daha önceleri Xinjiang'?n çe?itli bölgelerindeki bu pazarlarda ipek, porselen, baharat gibi ürünleri al?p satarken, bu pazarlar zaman içinde do?u ile bat? mallar?n?n kayna?t??? birer merkez haline gelmi?.

  Her Sal? günü Yopurga kasabas?n?n pazar günüdür. Pazarda 400'e yak?n tezgâh dörtgen ?eklinde s?ralar haline dizilmi?tir. Tezgâhlar ayn? zamanda bölgelere göre ay?rt edilebilir. Tezgâh sahipleri güne? ve ya?murdan korunmak için tezgâh üzerine gölgelik yapt?rm??t?r. Bu gölgelikler kullan??l? olmakla kalmay?p, h?zla sökülebilme ve katlanabilme özelli?iyle pazarc?lara kolayl?klar sa?l?yor.

  Mehirgül'ün rengarenk güzel kuma? tezgâh?n?n d???nda, Rahman Mensur'un alt?nla dolu tezgâh? da çok dikkat çekici. 60 ya??ndaki Mensur, 45 y?ld?r bu pazarda tezgâh?n? aç?yor. Mensur gençken haftada alt? gün pazarda tezgâh?n? kurabiliyordu, ?imdi ya??n?n ilerlemesiyle hafta ancak üç gün pazara gelebiliyor.

  Yopurga ilçesinde oturan Mensur, Yapçun pazar?na yeti?ebilmek için sabah saat 8:30'da evinden ç?k?p, ak?am saat 7:30'a kadar pazarda sat?? yap?yor. Mensur ticaretinden bahsederken: "12 ya??nda babamla birlikte alt?n satmaya ba?lad?m ve hala devam ediyorum. ?imdi halk?n ya?am ko?ullar? iyile?ti, pazarda alt?n sat?n alanlar?n say?s? gittikçe ço?al?yor. Mü?terilerim ?imdilerde modaya uygun yeni modelleri tercih ediyor." dedi.

  Yapçun pazar?n?n yak?n?ndan 315. Ulusal Karayolu geçiyor. Bu otoyol Ka?gar'?n güneyindeki dört ilçeyi birbirine ba?l?yor. Bu karayolundan sürekli geçi? yapan yolcularla kargo ta??mac?l??? sayesinde buras? Xinjiang'?n güneyindeki nispeten büyük çapl? köy pazarlar?ndan biri say?l?r.

  Xinjiang'?n güneyindeki çe?itli bölgelerde düzenlenen pazarlar farkl? günlerde oldu?u için birbiriyle çak??m?yor, her ilçede s?rayla bir gün pazar düzenleniyor. Tüccarlar her hafta farkl? pazarlara giderek, al??veri?e büyük ölçüde kolayl?k sa?l?yor. Günümüzde zengin ürünlerle dolu pazarlar, Xinjiang'da halk?n ya?am seviyesinin yükseltilmesini, k?rsal kesimlerde kargo ta??mac?l???n?n geli?tirilmesini ve endüstriyel geli?imin h?zland?r?lmas?n? sa?l?yor.

  进贤聚友棋牌下载 赌钱平台app下载| 九州棋牌首页| 棋牌大师下载app| 棋牌赌博游戏| 新澳门棋牌游戏