• Haber

  Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savc?l??? çal??ma raporlar? incelendi

  12.03.2019

  13. Çin Ulusal Halk Meclisi ?kinci Toplant?s?'nda, Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savc?l??? çal??ma raporlar? incelendi. Raporlarda, siyasi güvenli?in, fikri mülkiyet haklar?n?n ve özel ?irketler ve giri?imcilerin ç?karlar?n?n korunmas? gibi konulara odaklan?ld?.

  Yüksek Halk Mahkemesi'nin Çal??ma Raporu'nda, çe?itli düzeylerdeki mahkemelerin geçen y?l, devlet gücünün y?k?lmas?n?n ve bölücülü?ün k??k?rt?lmas? ve casusluk suçlar?na ciddi cezalar vermesinin yan? s?ra, terör faaliyetlerine ve a??r?c?l?k suçlar?na darbe indirmeye yönelik öneriler ileri sürdü?ü kaydedildi.

  Söz konusu raporda ayr?ca, ülke genelindeki mahkemelerin bu y?l, ulusal güvenli?i tehdit eden suçlara ciddi cezalar vererek, ülkenin siyasi güvenli?ini kararl?l?kla savunaca??n?n alt? çizildi.

  Yüksek Halk Savc?l???'n?n Çal??ma Raporu'nda ise, çe?itli düzeylerdeki savc?l?k organlar?n?n siyasi güvenli?in korunmas?na her zaman öncelik vererek, devlet gücünü y?kma ve zedeleme, ?iddet, terör, bölücülük ve dini a??r?c?l?k faaliyetlerine kararl?l?kla darbe indirece?i ifade edildi.

  Yüksek Halk Mahkemesi'nin çal??ma raporunda, fikri mülkiyet haklar?n?n korunmas? tedbirlerinin güçlendirildi?ine de dikkat çekildi.

  Raporda ayr?ca, geride b?rak?lan y?lda ülke genelindeki mahkemelerin, özel ?irketler ve giri?imcilerin me?ru hak ve ç?karlar?n? yasalar do?rultusunda e?it ?ekilde korudu?u ve yasalara uygun olarak özel ekonomiye hizmet sa?lad??? da kaydedildi.

  Yüksek Halk Savc?l???'n?n çal??ma raporunda, 2019'da fikri mülkiyet haklar?n? ihlal eden ve sahte ürünler imal eden giri?imcilere yönelik cezalar?n artt?r?lmas?n?n ve böylece hukukun üstünlü?üne dayal? bir i? ortam? olu?turulmas?n?n gerekli?i vurguland?.

  进贤聚友棋牌下载 左右棋牌下载| 新宝棋牌首页| 大资本捕鱼app| 白金岛棋牌app| 真人赌钱app平台